Descriere

J’ Imagine (ed. tipărită) – Autor Dorin Gabriel Tilicea – Editura Letras, 2020

 

     Graniţa dintre artele plastice și fotografie este una tot mai incertă, este un tărâm vast și fragil, o subtilă întrepătrundere de planuri și de idei, o lume adeseori ispititoare și extrem de complexă. Se presupune că dacă am reuși să ne aplecăm asupra începuturilor cu o anume migală și cu perseverenţă, dacă am deţine cunoașterea sublimă și dacă am avea harul vederii limpezi și neîngrădite, am putea întrezări viitorul, iar dacă am ști să privim cu atenţie în inefabila oglindă lăuntrică, am putea identifi ca ceva mai mult decât dimensiunea epică a lumilor.

     Vestigiile unui timp aproape uitat ne conduc în mod subtil înspre lumina interioară, cea care conferă oricui echilibru și trăinicie existenţială. Orașe imaginare își deschid larg porţile, aștri mai apropiaţi sau mai îndepărtaţi pun bazele unei cosmogonii poetice și, dincolo de toate acestea, rămășiţele unor civilizaţii pierdute cândva prind viaţă în lumina amiezilor sau în răcoarea nopţilor înstelate. De peste tot se aud cuvinte pentru că adeseori operele vorbesc despre aspectul discret al vieţii, despre farmecul vertiginos al biruirii sinelui, despre melancolie și despre visare, apropiind totodată lumi, răscolind amintiri, înnobilând cotidianul, dând viaţă lucrurilor inaparente. Îmi imaginez!… Îmi imaginez aproape cu pietate esenţele vaste creatoare ale unui univers angelic, îmi imaginez revenirea la simplitatea și puritatea originilor, îmi imaginez ce ar mai putea rămâne în urma fi ecărei treceri, apoi, contemplând imaginile care se desprind de noi și care însoţesc timpul tot mai abstract, îmi imaginez infi nita bibliotecă a tuturor lumilor. Da! Îmi imaginez!… Îmi imaginez și percep limita subtilă dintre verbul „a fi ” și verbul „a visa”, întâlnesc personajele tuturor posibilelor mele vieţi și, mai ales, trăiesc din nou istoriile de altădată. O lume prinde contur din lumea care dispare, un cuvânt ia locul celui abia rostit, o briză însoţește orice asfi nţit și în spatele fi ecărui lucru se afl ă o impresie efemeră asemănătoare umbrei sau zborului.

     A surprinde mai întâi realitatea, a combina apoi imaginile și a genera un cadru afl at dincolo de aparent este un joc cuceritor, este un exerciţiu aproape iniţiatic prin care pot fi descătușate reprezentări inedite. Cu aceleași reguli de compoziţie, cu același dozaj al tonurilor și al cromaticii, fotograful, la fel ca și plasticianul, își modelează universul afectiv și aduce înspre actual o infinitate de trăiri și de simboluri. O lume complexă prinde astfel contur din simplitatea fi ecărui cadru, un mesaj percutant rezumă în sine toate experienţele anonime, iar introspecţia poate deveni în mod neîngrădit defi nitorie și revelatoare.
     „J’Imagine” s-a născut din dorinţa de a trece imaginile dinspre suportul virtual înspre unul palpabil. Pe hârtie totul pare mult mai apropiat privitorului sau cititorului, este mult mai fi resc, iar contactul nemijlocit cu imaginea devine o experienţă deosebită. Volumul de faţă este în egală măsură un omagiu adresat formaţiei literare materne, experienţelor deosebite și cunoștinţelor minuţios dobândite în „școala de arte plastice”, este o continuare a lucrărilor de grafi că și de pictură care mi-au defi nit la un moment dat parcursul artistic.
Dorin Gabriel Tilicea