Descriere

Având în vedere transformările pe care le-au suferit sistemele (sau/și rețelele!) financiare sub acțiunea progresului tehnic, liberalizare și globalizare care a avut loc în ultimele decenii, realizarea stabilității financiare constituie una din noile provocări cărora trebuie să le facă față economiile contemporane. Într-adevăr, la acest început de mileniu III, capitalurile circulă cvasi instantaneu și în forme tot mai sofisticate pe piețe din ce în ce mai integrate la nivel mondial. Pe termen lung, această evoluție favorizează alocarea cu eficiență sporită a resurselor de capital, permițând adaptarea rapidă a formelor de finanțare la nevoile economiei reale.

Sfera financiară nu este scutită de tensiuni și mișcări destabilizatoare, generatoare de riscuri atât pentru actorii propriu-ziși ai sistemului financiar, cât și pentru economie în ansamblul său. Apare astfel ca o nevoie “instinctivă” o anumită stabilitate, care în domeniul finanțelor se referă la „stabilitatea financiară”, concept care este unul complex și destul de greu de definit. O definiție posibilă ar fi situația în care diversele componente ale sistemului financiar – piețele de capitaluri, infrastructurile de plăți, de decontare a tranzacțiilor cu titluri, de compensare, instituțiile financiare etc. – funcționează fără șocuri și blocaje, manifestând fiecare rezistență la diverse pericole potențiale.

Însă, este mai util și, poate, mai firesc, ca noțiunea de „stabilitatea financiară” să se definească „a contrario”, ca stare a sistemului financiar în care nu apar perturbații sistemice: formarea unor bule financiare sau explozia unor asemenea bule, volatilitatea excesivă a prețurilor titlurilor, reducerea anormală a lichidității pe anumite segmente de piață, întreruperi în funcționarea sistemelor de plăți, creșterea sau limitarea excesivă a creditului, falimente ale instituțiilor financiare etc. Toate aceste fenomene pot provoca perturbații grave în fluxurile de alocare a acestei resurse rare care este capitalul, perturbând mulțimea de semnale pe care agenții economici își bazează deciziile: preturi artificiale, evaluări eronate ale profitabilității, divizări deformate de riscuri, prime de risc insuficiente sau excesive etc.

Având în vedere fenomenele financiare care se manifestă în economia mondială în ultimele decenii, unii autori consideră că un risc de instabilitate financiară sporit este prețul ce trebuie plătit pentru a beneficia de efectele ale modernizării tehnologice, liberalizării și interconectării piețelor financiare internaționale. Este o ipoteză care în prezent se află în curs de verificare prin numeroase investigații de factură empirică. Însă, indiferent de rezultatul acestor studii, este indubitabil că o acțiune metodică de prevenire a riscului de instabilitate financiară este mai necesară ca niciodată într-o lume caracterizată printr-o interdependență generalizată și, deci, printr-o mai mare posibilitate de contagiune și de răspândire a crizelor la nivel mondial.

Aceasta necesită o analiză riguroasă a tuturor elementelor care constituie cadrul natural al sistemului financiar mondial – inovațiile financiare, principiile de funcționare a piețelor, codurile de bună conduită și de bună practică, regulile prudențiale, soliditatea instituțiilor etc. – prin prisma efectelor lor asupra stabilității financiare. Asigurarea stabilității financiare constituie o preocupare naturală, iar în ultimul timp una devenită prioritară, pentru băncile centrale, care se află în fruntea sistemelor financiare naționale. Într-adevăr, având responsabilitatea asigurării stabilității prețurilor, băncile centrale contribuie la stabilitatea financiară; reciproc, un mediu financiar stabil facilitează realizarea stabilității prețurilor. Băncile centrale veghează, de asemenea, la buna funcționare și la fluiditatea circuitelor de finanțare și de plăți, acesta fiind sensul major al sarcinii lor de supraveghere prudențială a instituțiilor de credit și de supraveghere a sistemelor de plăți și decontări. Mai mult, în cazul în care este necesară contracararea consecințelor sistemice ale unui eventual blocaj pe piața interbancară sau în circuitele de plăți, băncile centrale pot interveni ca creditori de ultimă instanță în monedă primară.

În exercitarea funcțiilor lor, băncile centrale participă astfel activ la conceperea și adoptarea reglementărilor și pârghiilor de natură să mențină și să întărească stabilitatea financiară. Ele realizează, de asemenea, monitorizarea atentă a evoluțiilor financiare prin prismă atât conjuncturală, cât și structurală, încercând să detecteze factorii de risc. Această monitorizare permanentă urmărește îndeosebi identificarea mecanismelor să alimenteze evoluții destabilizatoare în sânul sferei financiare, precum și evaluarea rezistenței și vulnerabilităților diverselor sale componente.

Într-un mediu financiar din ce în ce mai complex, aprecierea și promovarea stabilității financiare necesită o strânsă cooperare – la nivel național și internațional – între diverse autorități de supraveghere. Ele presupun, de asemenea, menținerea unui dialog direct cu actorii comunității financiare. În acest scop, o serie de bănci centrale, printre care și BNR, au decis să publice periodic „Rapoarte” asupra stabilității financiare.

Obiectivul acestei lucrări este să prezinte și să dezvolte problemele fundamentale ale stabilității financiare și strategii financiare. Concepută sub forma unei sinteze a principalele lor cunoștințe existente în literatură și a rezultatelor propriilor cercetările autorilor, lucrarea își propune să ofere o bază de reflecție și de dialog cu teoreticienii, practicienii și analiștii sectorului financiar.